• Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LFX

 

z 01.08.2020

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LFX

4. Sklep internetowy LFX – serwis internetowy dostępny pod www.lfx.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; dalej zwany Sklep

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 2020X sp. z o.o. ul. Janiszowska 8, 02-264 Warszawa NIP:5223182383 ,REGON: 385921428 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lfx.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lfx.com.pl, prowadzony jest przez 2020X sp. z o.o. ul. Janiszowska 8, 02-264 Warszawa NIP 5223182383

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą najnowszej wersji FLASH i JAVA, lub

b) FireFox w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą najnowszej wersji FLASH i JAVA,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 2020X sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lfx.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  2020X sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  2020X sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 2020X sp. z o.o. 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 2020X sp. z o.o. .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 2020X sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lfx.com.pl, dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W sklepie dostępne są formy płatności: przelew na konto bankowe, szybkie płatności onlien, zapłata przy odbiorze

4.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 2020X sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od 2020X sp. z o.o. z potwierdzeniem realizacji zamówienia.

4.9 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku towaru na stanie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od  zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę.  W takim wypadku Nabywca ma prawo zrezygnować z zamówienia i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

V. Realizacja i Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru dokonanego podczas składania zamówienia, do wybrou jest przesyłka kurierska, pocztowa, przesyłką paczkomatową lub możliwość osobistego odbioru w punkcie odbioru. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia

5.4. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. 

5.5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innnych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przwidzianym w nieniejszym regulaminie będzimey klienta informować telefonicznie lub meilowo o możliwych opcjach. Klient podejmie decyzję o sposobie realizacji. Klient ma następujące opcje:

- realizacja częściowa - powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczące wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne

- anulowanie całości amówienia - zamówienie nie zostanie zrealizowane, w przypadku gdy klient dokonał płatności Sklep ma obowiązek zwrócić wpłacone tytułem zamówienia pieniądze na konto wskazane przez klienta. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia.

5.6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu w transporcie, chyba że klient nie skorzystał z proponowanych form dostawy i wybrał swojego przewoźnika, wówczas ciężar odpowiedzialności sprzedawcy kończy się w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi klienta.

5.7. Z chwilą odbioru przesyłki na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

VI Zwrot i Reklamacja

6.1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. 

6.2  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zakupu trzeba przesłać informację drogą meilową na adres biuro@2020X.pl lub tradycyjną pocztą na adres 2020X al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok. 7 Warszawa 01-424 w formie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu jest wyłączone m.in w przypadku:

- towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe, muzyka lub treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

6.4. Produkty odsyłane należy zwrócić na adres: 2020X sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok. 7 Warszawa 01-424

6.5. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiazyjących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Prawo do rękojmi przysługuje tylko konsumentom B2C 

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.lfx.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.